+86-757-8128-5193

نمایشگاه

اسیدهای غیر آلی و معدنی

کلاس ترکیبات بخش پرتونگاریسرب می تواند به تولید h آب عمومی نسبت به پایه. در آبی اسید هیدروکلریک اسید سولفوریک، اسید نیتریک هنگام یونیزه اننك (اسید) یکسان نیستند اما گنجايش حاصل (h) است همان، بنابراین آنها معمول محل در طبیعت مانند ترش; برای حل بسیاری از فلز تورنسل آبی قرمز و غيره به نوبه خود می تواند. اسید هیدروکلریک تعریف محدود: یونیزاسیون در تمام ترکیبات (مثل اسید سولفوریک) آب از یون های هیدروژن های کاتیونی هستند. در بسیاری از جمله مواد محلول در آب، کمی مانند سیلیکات در آب نامحلول است. محيط های اسیدهای به طور کلی می تواند بخش رابط اسید در آب وجود دارد شکل مولکول های غیر رسانا; بخش تفکیک اسید در آب یونهای مثبت و منفی, رسانا الکتریکی.