+86-757-8128-5193

نمایشگاه

ماده معدنی به نام

نامگذاری ترکیبات معدنی و نام می باید به عنوان مختصر و دقیق از ساخته های مواد و سازه. این عنصر ریشه یا پایه نام به مصرف انواع اجزای لازم; "حروف اضافه شیمیایی" (اسم اتصال) به ماده هر جزء در ارتباط است.