+86-757-8128-5193

نمایشگاه

آشنايي با مواد معدنی

فارسی: ترکیب های معدنی. ترکیبات غیر آلی، ترکیبات است که هیچ ارتباطی با بدن (چند و مربوط به بدن و ترکیبات معدنی مانند آب) مربوط به ترکیبات آلی، معمولا کربناتها ترکیبات اما اکسیدهای کربن، کربن را شامل نمی شود، cyanides، به عنوان ترکیبات معدنی می گویند.

توضیحات: نسخه پنجم Xiandai Hanyu Cidian مواد معدنی و نسخه ششم به عنوان andquot; نمونه عنصری و معدنی collectively.andquot; برخی از ادبیات طبیعت غیر آلی در این ستون را توضیح می دهد.