+86-757-8128-5193

نمایشگاه

نانو نقره در انواع فرمت های مورد استفاده در طب مدرن

و نمک نقره ای: محلول استاندارد نقره نیترات 0.5% است درمان سوختگی و زخم; محدوده محلول نیترات نقره را اعمال می شود، می تواند در درمان فرسایش دهانه رحم مورد استفاده قرار گیرد.

دوم، سيلورسولفاديازين: چارلز دانشگاه کلمبیا l. فاکس (چنگال)، استاد سيلورسولفاديازين و ترکیبات, سیلور سولفادیازین، فعالیت خود حداقل 50 بار قوی تر از فعالیت SP واحد است. در سال 1968، سيلورسولفاديازين (سولفادیازین نقره ای) به بازار به دلیل قتل آن کارآمد انواع باکتری ها، قارچ ها، راه طبیعی و بدون درد به طور کامل تعمیر سایت زخم بدون پيوند پوست، درمان مواد مخدر مهم تروما (مانند سوختگی) تبدیل شده است. در حال حاضر در فهرست ملی پایه بیمه های درمانی و دارو شامل شده است.

سوم، کللیدل نقره ای یا نقره ای پروتئین: معتبر محلی ترویج مواد، کللیدل نقره ای می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای عقیم سازی زنان و زایمان است.