+86-757-8128-5193

اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای

الکتروشیمیایی تهیه نقره نانو و نانو سیم

چکیده

ما در سنتز الکتروشیمیایی اکسید نیکل نقره و نانومیله گزارش. نانوساختارها توسط کاهش potentiostatic از یونهای نقره در بسیار گرا الکترود گرافیت پیرولیتی از محلول استونیتریل حاوی اسید mercaptopropionic آماده شده است. اسید mercaptopropionic بلافاصله بر روی نقره سپرده جذب و رشد بیشتر این فلز تاثیر می گذارد. به علت تفاوت در جذب مولکول های تیول در جنبه های مختلف کریستالوگرافی نقره برخی جهات از رشد مطلوب و برخی ممنوع است. در نتیجه نقره رسوب تشکیل می میله و پوسته پوسته شدن مانند سازه ها که در سطح HOPG توزیع شده است.

کلید واژه ها

  • نانو ذرات نقره؛

  • نانومیله؛

  • نانوسیم؛

  • Nanoplates؛

  • رسوب فلز؛

  • جذب تیول